Nikos Kazantzakis quotes about god

"I said to the almond tree, 'Friend, speak to me of God,' and the almond tree blossomed."

Nikos Kazantzakis   god

"I said to the almond tree, 'Friend, speak to me of God,' and the almond tree blossomed."

Nikos Kazantzakis   god
7 votes