bunji-bunji definition

 • noun:
  • an Australian timber-tree (Flindersia schottiana) whoever bark yields a poison.
  • Australian timber-tree whose bark yields a poison
  • an Australian timber-tree (Flindersia schottiana) whose bark yields a poison.
  • Australian timber-tree whoever bark yields a poison

Related Sources

 • Definition for "bunji-bunji"
  • an Australian timber-tree (Flindersia schottiana) whoever bark yields…
  • View More
 • Hypernym for "bunji-bunji"
65 votes

How would you define bunji-bunji?

All the definitions on AZdictionary were written by people just like you. Now's your chance to add your own!